Az önéletrajzok kezelése

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Tájékoztatjuk, hogy a Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság mint munkáltató és mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), amennyiben új álláshirdetéseket tesz közzé, amelyekre természetes személyek jelentkezését várja, a jelentkezők közül a megfelelő jelölt kiválasztás érdekében tőlük önéletrajzot kér be, és annak alapján állásinterjúkat folytat le. Az önéletrajzok szükségszerűen az állásra jelentkezők mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait tartalmazzák, amelyek adatkezelője a Consortix Kft lesz. Az Adatkezelő az álláshirdetésekre jelentkező, és önéletrajzot benyújtó érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei

Az adatkezelő:
Neve: Consortix Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

Képviselője:
Neve: Sváb Tamás
Email: info.hungary@consortix.com
Telefon: 061 231 2288

Az adatvédelmi tisztségviselő neve és elérhetőségei

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Így az Adatkezelő részéről adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre, azonban az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tartja a kapcsolatot:

Név: Simonyi András
Elérhetőség: dataprivacy@consortix.com

Az adatkezeléssel érintettek köre, a kezelt személyes adatok, az adakezelés célja, jogalapja

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az álláshirdetésekre jelentkező természetes személyek.

A kezelt adatok köre

aláírás, állampolgárság, anyanyelv, anyja neve, arcmás fénykép, előző munkahelyek/pozíciók adatai, előző munkahelyek/pozíciók referencia adójának személyes adatai, e-mail cím, érdeklődési kör/hobbi, iskolai végzettség(ek), jogosítvány kategóriája, jogosítvány megszerzésének éve, lakcím, levelezési/értesítési cím, nyelvtudás, szakképzettség, születési hely, születési idő, születési név, tartózkodási hely, telefonszám, viselt név, munkabér igény

Az adatkezelés célja

A munkaviszony létesítéséhez a pályázó alkalmasságának meghatározása, a meghirdetett pozícióra a megfelelő jelöltek kiválasztása

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet az érintett az önéletrajzának az Adatkezelő részére történő megküldésével ad meg

A személyes adatok megismerésére jogosultak és a személyes adatok címzettjei (adattovábbítás, adatfeldolgozás)

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül a jelöltek toborzásáért felelős munkavállalók, az álláshirdetéssel érintett területen dolgozó, a jelölt alkalmasságának meghatározásában részt vevő munkavállalók, továbbá a leendő munkáltatói jogkör gyakorlója ismerheti meg.

Adattovábbítás: Az Adatkezelő az érintettek önéletrajzait sem az EU-n belüli harmadik személy számára, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül továbbításra.

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei

Microsoft Corporation
Dept. 551, Volume Licensing
6100 Neil Road, Suite 210
Reno, Nevada 89511-1137
USA

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek

Az Office 365 felhő-, és tárhelyszolgáltatás biztosítása, üzemeltetése

Az adatkezelés helye, módja, időtartama

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok elektronikusan az adatfeldolgozó által biztosított szervereken kerülnek tárolásra.

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az alábbi ideig kezeli:

 • amennyiben az érintett már az első körben, az önéletrajza alapján sem kerül kiválasztásra, az önéletrajza a megtekintést követően azonnal törlésre kerül,
 • amennyiben az érintett részt vett állásinterjún, azonban a munkaviszony az érintettel nem jön létre, és az érintett
 • az önéletrajzának az újbóli megkeresés céljából történő megőrzéséhez külön jognyilatkozatban hozzájárul, úgy az önéletrajzokban található személyes adatok a hozzájáruló nyilatkozat megadásától számított 1 évig kerülnek megőrzésre,
 • az önéletrajzának további megőrzéséhez nem járul hozzá, az önéletrajzok a nemleges döntés meghozatalát, és ennek az érintettel történő közlését követően haladéktalanul törlésre kerülnek,
 • amennyiben az érintettel a munkaviszony létrejön az Adatkezelő az érintett önéletrajzát a munkaszerződés megkötéséig kezeli.

Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.

Az érintett jogai, jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

 • tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,
 • helyesbítést,
 • törlést,
 • az adatkezelés korlátozását,
 • az adatok hordozhatóságát,
 • visszavonhatja a hozzájárulását,
 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
A tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha  

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő fél, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
A tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal elleni tiltakozás joga egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Kérjük, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatónak az Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei c. fejezetben meghatározott elérthetőségeken a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (honlap: http://www.naih.hu)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

Frequently Asked Question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisg elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua it amet consequat

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.